Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Amforca's Bodytec Business Club

Artikel I. Definities en termen
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: Amforca-Sports, Health and Lifestyle B.V., handelnd onder de naam 'Bodytec Business Club'
Opdrachtgever: Cliënten die door medewerker/ster van de Bodytec Business Club Team getraind worden.
Opdracht: EMS training op afspraak met de Miha-Bodytec.
Locaties: Schenkkade 50, Den Haag en diverse bedrijfslocaties

Artikel II. Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Bodytec Business Club en cliënt, respectievelijk hun rechtsopvolger.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing

Artikel III. Ter beschikking stelling van persoonlijke informatie

Opdrachtgever verstrekt Bodytec Business Club alle persoonlijke informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de training.

Artikel IV. Uitvoering van de opdracht

 1. Bodytec Business Club voert de training uit in het kader van client, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Bodytec Business Club is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat er is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

Artikel V. Wijzigen en annuleren afspraken

 1. Cliënt maakt een afspraak via het online reserveringssysteem van Bodytec Business Club. Bodytec Business Club ehoudt zich ten alle tijden het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.
 2. Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak binnen 24 uur tot de afspraak gewijzigd of geannuleerd dan wordt deze in rekening gebracht.
 3. Bodytec Lounge adviseert elke member om minimaal 48 uur hersteltijd in acht te nemen alvorens een vervolgtraining te reserveren. 

Artikel VI. Prijzen
De prijzen van de Bodytec Business Club zijn inclusief omzetbelasting.

Artikel VII. Betaling
Betaling geschiedt via pin, bankbetaling of via de werkgever van de cliënten. Wij geven u graag meer informatie over de mogelijkheden.

Artikel VIII. Aansprakelijkheid
Bodytec Business Club is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Bodytec Business Club is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bodytec Business Club is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van EMS-training. Bodytec Business Club is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen.

Artikel IX. Persoonsgegevens en wet op de privacy
De cliënt voorziet Bodytec Business Club vóór de eerste training van alle gegevens, waarvan Bodytec Business Club aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de trainingen. Bodytec Business Club neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een systeem.
Bodytec Business Club behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Bodytec Business Club zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel X. Regels Bodytec Business Club

 1. Cliënt dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van Bodytec Business Club.
 2. De cliënt vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten toe en niet naar werknemers van Bodytec Business Club. Bij constatering hiervan zal Bodytec Business Club de cliënt verzoeken de locatie te verlaten.
 3. Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur van Bodytec Business Club op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.
 4. Indien de cliënt te laat komt dan de afgesproken tijd bij Bodytec Business Club komt, mag Bodytec Business Club de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele prijs berekenen.
 5. Cliënten dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van Bodytec Business Club adviseert elke member om minimaal 48 uur hersteltijd in acht te nemen alvorens een vervolgtraining te reserveren.

Artikel XI. Verkochte producten
Verkochte producten kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel XII. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Bodytec Business Club zijn toe te rekenen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Bodytec Business Club opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bodytec Business Club niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Bodytec Business Club als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel XIII. Klachtenregeling
Indien cliënt een klacht heeft over de training of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, toch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk of via e-mail gemeld worden aan Bodytec Business Club.  Bodytec Business Club moet de betreffende cliënt binnen 3 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal Bodytec Business Club de training opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Bodytec Business Club en de betreffende cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil elders voorleggen.

Artikel XIV. Rechtskeuze
Tussen Bodytec Business Club en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

.